Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Aktualności

Teatr Kukiełek "Dobry Duszek"

Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III uczestniczyli w przedstawieniu "Czerwony Kapturek" w wykonaniu Teatru Kukiełek "Dobry Duszek" z Gorlic.

[Rozmiar: 55372 bajtów]

Dzień Niepodległości

[Rozmiar: 58635 bajtów] [Rozmiar: 58635 bajtów] [Rozmiar: 58635 bajtów]

Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości przegotowali uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawcy p. G. Popławskiej

Rankiem 10 listopada 1918 r., uwolniony przez Niemców po 15 - tu miesiącach pobytu w twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski wrócił do Warszawy. Jego powrót z twierdzy wywołał entuzjastyczne demonstracje oraz wyzwolił długo tłumioną wolę pozbycia się z miasta 30 - tysięcznego garnizonu niemieckiego. 10 i 11 trwało rozbrajanie Niemców, w czym szczególną rolę odegrała młodzież Warszawy, skupiona w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej, milicji, socjalistów oraz niezrzeszona. Po kilkudziesięciu zaledwie godzinach, dawna oraz przyszła stolica Polski była znów w polskim posiadaniu. 11 wieczorem Rada Regencyjna (tymczasowa forma najwyższej władzy w Królestwie Polskim), która 7 października proklamowała niepodległość Polski, zdecydowała się przekazać Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, oraz w trzy dni później, tj. 14 listopada, Regenci zrzekli się na jego rzecz całej władzy cywilnej. Tego samego dnia Józef Piłsudski, rzeczywisty, choć nieformalny jeszcze przywódca odradzającej się Polski, wydał swój pierwszy urzędowy akt: "Wyszedłszy z niemieckiej niewoli, zastałem wyzwalającą się Polskę w najbardziej chaotycznych stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, wobec zadań niezmiernie trudnych, w których lud polski sam musi wykazać swoją zdolność organizacyjną". 16 listopada 1918 r. Piłsudski wysłał, datowaną na 11 listopada, depeszę do USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec informującą o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Tak właśnie jesienią 1918 roku Polska - jak się wówczas potocznie mówiło - "wybuchła". Jędrzej Moraczewski, świadek tamtych wydarzeń, pisał: "Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony (...) Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało". Polska "wybuchła" 11 listopada, ale były to dopiero początki niepodległego państwa. Wtedy u progu niepodległości, w zasięgu władzy polskiej znajdowały się ziemie b. Królestwa Polskiego i Galicji - a i to nie wszystkie. Powstające państwo polskie nie było jeszcze w pełni zjednoczone, nie miało ustalonych granic, obejmowało obszar zaledwie około 140 tys. km², na których mieszkało około 14,5 mln ludności. Odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Był to akt historyczny wprowadzający Polskę po długim okresie nieobecności do grona suwerennych państw. Położenie Polski, posiadany potencjał ekonomiczny oraz zasoby demograficzne czyniły nasz kraj ważnym partnerem w gronie państw europejskich, co miało szczególnie doniosłe znaczenie w kształtowaniu się nowoczesnego obrazu polskiego społeczeństwa. 11 listopada obchodzony był w II Rzeczpospolitej jako Święto Narodowe mające ogromne znaczenie dla milionów Polaków. Był jednocześnie wyrazem szacunku dla minionych pokoleń walczących o wolną Ojczyznę oraz nadziei przyszłych - myślących o jej rozwoju oraz potędze. Pamięć o tym dniu, pomimo niekorzystnych dla Polski następstw II wojny światowej, pozostała nadal w mentalności Polaków. Święto Niepodległości przetrwało w tradycji oraz świadomości narodu polskiego jako niezwykle doniosły akt historyczny. Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada, zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989


[Rozmiar: 5746 bajtów]

W latach 2010-2013 w naszej placówce realizujemy projekt POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej" w ramach Priorytetu IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Konkurs "Obiady Stanisławowskie"

Uczniowie naszej szkoły z klas III i VI uczestniczą w konkursie organizowanym przez PZU S.A. "Obiady Stanisławowskie". Na stronie konkursy www.pzu.pl/obiadystanislawowskie można głosować na nasze prace

[Rozmiar: 30366 bajtów]

powiększ obraz

[Rozmiar: 31194 bajtów]

powiększ obraz

13 października 2010 PASOWANIE NA UCZNIA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. 13 uczniów klasy I (w tym dwie sześciolatki) przedstawili w zabawny sposób czego się już nauczyli i czego się w szkole nauczą .

[Rozmiar: 58640 bajtów]

więcej zdjęć

Wszystkim pracownikom Zespołu życzę spełnienia osobistych marzeń, wielu chwil zadowolenia i satysfakcji zawodowej oraz poczucia głębokiego sensu pracy dla ukształtowania nowych pokoleń........... Dyrektor Zespołu


22 września 2010 wycieczka do JuraParku w Krasiejowie

[Rozmiar: 60815 bajtów]

Z okazji kończącego się lata uczniowie naszej szkoły odwiedzili jedno z najciekawszych miejsc w naszym regionie- JuraPark w Krasiejowie.Odkrywka w Krasiejowie zyskała światową sławę dzięki licznym znaleziskom triasowych kręgowców. Stan zachowania okazów, ich liczba i różnorodność pozwoliły na rozpoczęcie prac badawczych, które trwają do dziś. Wśród wielu wydobytych okazów opisano między innymi nowego pradinozaura nazwanego Silesaurus opolensis.

więcej zdjęć

20 września 2010 wybory do samorządu uczniowskiego

Uczniowie naszej szkoły wybierali swoich przedstawicieli do zarządu szkolnego SU oraz spośród nauczycieli opiekuna SU i rzecznika praw ucznia.

[Rozmiar: 52521 bajtów] [Rozmiar: 60133 bajtów] [Rozmiar: 55172 bajtów]

1 września 2010 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011

Skończyły się wakacje, zaczynamy kolejny rok szkolny. Swój pierwszy dzień w szkole miało 13 pierwszoklasistów- w tym dwie uczennice sześciolatki. Uczniowie tradycyjnie otrzymali "tyty" ze słodyczami- symbol końca beztroskiego dzieciństwa i początku kariery szkolnej.

[Rozmiar: 86489 bajtów]

Po wakacyjnej przerwie inaugurujemy nowy rok szkolny 2010/2011. W tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem ze wszystkimi uczniami, szczególnie zaś z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. Wierzę, że pierwszoklasiści wszystkich typów szkół spotkają się z życzliwością i wszechstronną pomocą nauczycieli, wychowawców, a także całej społeczności szkolnej. Życzę wszystkim Uczniom radości z odkrywania świata wiedzy, realizowania własnych zainteresowań, pasji oraz satysfakcji z postępów i osiągnięć. (Halina Bilik Opolski Kurator Oświaty)


Wyprawka szkolna

Rodzice uczniów klas I-III mogą wystąpić z wnioskiem (do pobrania w sekretariacie Zespołu)o zwrot kosztów nabycia podręczników szkolnych. Warunek dochód na członka rodziny poniżej 351 zł.

Stypendium szkolne 2010

Wniosek o stypendium - druk

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium od 20 sierpnia do 15 września 2010

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz, wychowanek) znajdujący się trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

O przyznanie stypendium może się ubiegać uczeń (słuchacz, wychowanek) zamieszkały na terenie gminy Krapkowice, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 351zł. (netto).

Stypendium szkolne udziela się uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu:

a) podręczników szkolnych, lektur,

b) pomocy dydaktycznych typu encyklopedie lub słowniki,

c) materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole zawodowej,

d) wyposażenia szkolnego typu:

- tornister lub plecak szkolny,

- przybory szkolne,

- strój sportowy, obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,

e) materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:

a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,

c) dojazdu do szkoły, kolegium,

d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,

e) innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, kolegium.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń (słuchacz, wychowanek) znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji określonej w art.90 e ust. l ustawy, z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe uznaje się, w szczególności:

1) całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia, słuchacza mienia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,

2) wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna do świadczenia pracy przez okres co najmniej miesiąca,

3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, słuchacza.


Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011