Piątek, 13 grudnia 2019

Menu

 

Aktualności

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011 rozpocznie się w szkole 1 września o godzinie 9.00.

Autobus szkolny przyjedzie: Pietna ok.8.00; Borek ok.8.03; Ściborowice ok.8.07;Wesoła 8.10; Nowy Dwór 8.20.

Przewidywany odjazd 11.20.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2010/2011


Stypendium szkolne 2010

Wniosek o stypendium - druk

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium od 20 sierpnia do 15 września 2010

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz, wychowanek) znajdujący się trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

O przyznanie stypendium może się ubiegać uczeń (słuchacz, wychowanek) zamieszkały na terenie gminy Krapkowice, w rodzinie którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 351zł. (netto).

Stypendium szkolne udziela się uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: kursy językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu:

a) podręczników szkolnych, lektur,

b) pomocy dydaktycznych typu encyklopedie lub słowniki,

c) materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole zawodowej,

d) wyposażenia szkolnego typu:

- tornister lub plecak szkolny,

- przybory szkolne,

- strój sportowy, obuwie sportowe na zajęcia wychowania fizycznego,

e) materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności na pokrycie kosztów:

a) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,

b) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot,

c) dojazdu do szkoły, kolegium,

d) czesnego za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, a w przypadku szkół ponadgimnazjalnych lub kolegiów również bez uprawnień szkoły publicznej,

e) innych opłat wymaganych obowiązkowo przez szkołę, kolegium.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń (słuchacz, wychowanek) znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji określonej w art.90 e ust. l ustawy, z powodu zdarzenia losowego. Za zdarzenie losowe uznaje się, w szczególności:

1) całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia, słuchacza mienia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży,

2) wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna do świadczenia pracy przez okres co najmniej miesiąca,

3) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, słuchacza.


*******************************************

Zielona szkoła 2010

W dniach 13-20 czerwca 2010 uczniowie naszej szkoły przebywali na zielonej szkole w Kołobrzegu. Pogoda była super, wszyscy solidnie opaleni wrócili na ostatni tydzień roku szkolnego,już w mocno wakacyjnym nastroju.

ZIELONA SZKOŁA 2010


25 maja Dzień Języka Angielskiego

25 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka Angielskiego. Uczniowie klas II i V pod kierunkiem p.Sabiny Dziadek przygotowali prezentacje słowne , muzyczne oraz multimedialne różnych krajów anglojęzycznych . Były quizy, zgadywanki i wspaniała zabawa.

[Rozmiar: 67836 bajtów] [Rozmiar: 68651 bajtów]

Wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klasy VI

28 maja 2010 OKE we Wrocławiu udostępniła wyniki sprawdzianu kompetencji uczniów klasy VI .Osiągnęliśmy wynik bardzo wysoki (8 stanina). Wyniki w poszczególnych standardach:

czytanie 78%

pisanie 70%

rozumowanie 75%

korzystanie z informacji 65%

wykorzystanie wiedzy w praktyce 65%

średni wynik szkoły 28,6 pkt

średni wynik w kraju 24,6 pkt

średni wynik w województwie 24,5 pkt

średni wynik w gminie 25,1


APEL BURMISTRZA KRAPKOWIC DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

Szanowni Państwo;

Po raz kolejny w tym dwudziestoleciu Gminę Krapkowice dotknęła katastrofalna w skutkach powódź. Zalane zostały domostwa, zabudowania gospodarcze oraz usługowo-przemysłowe. Woda poczyniła ogromne straty w infrastrukturze komunalnej. Pod wodą znalazły się tysiące hektarów pól uprawnych i gruntów. Aktualnie trwa szacowanie szkód i tam gdzie to już jest możliwe sprzątanie po wielkiej wodzie. Likwidacja skutków kataklizmu pochłonie mnóstwo środków finansowych, których budżet gminy Krapkowice nie jest w stanie udźwignąć.

Dlatego zwracamy się do firm, organizacji społecznych i osób prywatnych z prośbą o wsparcie. Liczy się każdy gest, każda złotówka. Za udzielenie jakiejkolwiek formy pomocy będziemy wdzięczni i wyrażamy nasze podziękowania.

Wpłaty prosimy kierować: BS Krapkowice nr 23 8884 0004 2001 0000 7227 0003 z dopiskiem "powódź".

Piotr Solloch Burmistrz KrapkowicAPEL DO OFIARODAWCÓW

Urząd Miasta i Gminy Krapkowice wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej koordynuje pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

Pomoc dla powodzian składać można w dwóch punktach

1) Otmęt- Hala sportowa przy ul. Kilińskiego w godz. Od 06:00 do 22:00. Telefon kontaktowy 502 718 988.

Informacja dla zewnętrznych darczyńców: zjazd z autostrady A4 na węźle komunikacyjnym nr 241 Krapkwice-Gogolin

2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZGM w godzinach od 07:00 do 22:00. Telefon kontaktowy 602 705 050.

Informacja dla zewnętrznych darczyńców: zjazd z autostrady A4 na węźle komunikacyjnym nr 248 Krapkowice-Opole -Racibórz

Zapotrzebowanie na żywność o długim terminie ważności, woda pitna, środki opatrunkowe, środki czystości, worki na śmieci, ubrania robocze, kalosze, gumowe rękawiczki.

Za pomoc bardzo dziękujemyŚwięto Konstytucji 3 Maja

[Rozmiar: 69122 bajtów] [Rozmiar: 69125 bajtów]

Z okazji święta Konstytucji 3 Maja klasa IV - pod kierunkiem wychowawcy p.J.Golombek - przygotowała uroczysty apel poświęcony 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Uchwalona 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni ustawa rządowa, znana jako Konstytucja 3 Maja, miała naprawić szkody po pierwszym rozbiorze Polski. Ustanawiała trójpodział władz. Utrzymywała ustrój stanowy, zatwierdzała prawa mieszczan, wprowadzała też ograniczone gwarancje dla chłopów. Zwykle uważa się ją za drugą na świecie - po amerykańskiej - i pierwszą w Europie ustawę regulującą organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.


"Modlitwa" JULIAN TUWIM

Chmury nad nami rozpal w łunę,

Uderz nam w serca złotym dzwonem,

Otwórz nam Polskę, jak piorunem

Otwierasz niebo zachmurzone.

Daj nam uprzątnąć dom ojczysty

Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych,

Jak z grzechów naszych, win przeklętych.

Nich będzie biedny, ale czysty

Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

Ziemi, gdy z martwych się obudzi

I brzask wolności ją ozłoci,

Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,

Mocnych w mądrości i dobroci.

Pysznych pokora nich uzbroi,

Pokornym gniewnej dumy przydaj,

Poucz nas, że pod słońcem Twoim

"Nie masz Greczyna ani Żyda".

Piorunem ruń, gdy w imię sławy

Pyszałek chwyci broń do ręki,

Nie dopuść, żeby miecz nieprawy

Miał za rękojeść krzyż Twej męki.

Niech się wypełni dobra wola

Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły,

Przywróć nam chleb z polskiego pola,

Przywróć nam trumny z polskiej sosny.

Lecz nade wszystko - słowom naszym

Zmienionym chytrze przez krętaczy

Jedyność przywróć i prawdziwość:

Niech prawo zawsze prawo znaczy,

A sprawiedliwość - sprawiedliwość


Dzień Ziemi w naszej szkole

[Rozmiar: 101160 bajtów]

Klasa VI na klombie szkolnym...


[Rozmiar: 99022 bajtów]

... i efekt ich pracy.


[Rozmiar: 82378 bajtów]

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole podsumowaliśmy program edukacji ekologicznej "Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE".Uczniowie klasy V realizujący ten ciekawy projekt, przedstawili krótką inscenizację "ekologiczna burza mózgów".


Sprawdzian kompetencji uczniów klasy VI

Najważniejszy dzień uczniów w klasie VI. Sprawdzian sprawdzi umiejętności zdobyte przez uczniów podczas nauki w szkole podstawowej w zakresie: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.

W tym roku szkolnym w naszej szkole do sprawdzianu przystąpiło 9 uczniów. Wyniki sprawdzianu poznamy pod koniec maja 2010.

[Rozmiar: 82641 bajtów]

Jeszcze pełny luzik....

[Rozmiar: 84420 bajtów]

Na chwile przed rozpoczęciem sprawdzianu....

[Rozmiar: 87479 bajtów]

Już po strachu....


[Rozmiar: 19315 bajtów]

Wiosna!!!!!

[Rozmiar: 76885 bajtów]

Naplotkowała sosna

Że już się zbliża wiosna.

Kret skrzywił się ponuro:

-Przyjedzie pewno furą

Jeż się najeżył srodze:

-Raczej na hulajnodze.

Wąż syknął :-Ja nie wierzę,

Przyjedzie na rowerze.


Kos gwizdnął: -Wiem coś o tym,

Przyleci samolotem.

-Skąd znowu rzekła sroka-

Ja z niej nie spuszczam oka

I w zeszłym roku w maju

Widziałam ją w tramwaju.

-nieprawda! Wiosna zwykle

Przyjeżdża motocyklem.


-A ja wam dowiodę,

Że właśnie samochodem.

-Nieprawda bo w karecie!

W karecie? Cóż pan plecie?

Oświadczyć mogę krótko,

Że płynie właśnie łódką!


A wiosna przyszła pieszo.

Już kwiatki za nią spieszą,

Już trawy przed nią rosną

I szumią Witaj wiosno.

Jan Brzechwa

[Rozmiar: 81529 bajtów]

więcej zdjęć...


Program ZSEE

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program edukacji ekologicznej "Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSEE."

Celem programu jest kształtowanie postaw ekologicznych i uświadomienie zagrożeń jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci czyli ZSEE (Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektrotechniczny)

[Rozmiar: 66508 bajtów]

więcej...


Odwiedziny Indian....

Gościliśmy w naszej placówce Indian z wioski Hocioka. Wybierzemy się tam późną wiosną....

[Rozmiar: 60879 bajtów] [Rozmiar: 60564 bajtów]

Minęły ferie zimowe ....

Zakończyły się ferie zimowe 2010. Zimowe w tym roku nie tylko z nazwy. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu ciekawych formach spędzania wolnego czasu: odwiedziliśmy Radio Plus, Bibliotekę Uniwersytetu Opolskiego, lodowisko Toropol, byliśmy na pływalni "DELFIN" w Krapkowicach. W naszej sali gimnastycznej urządziliśmy zawody sportowe oraz bal maskowy - wspólnie z przedszkolakami.

[Rozmiar: 71761 bajtów]

więcej zdjęć..28 stycznia 2010 Dzień Seniora

Tradycyjnie gościliśmy w szkole naszych seniorów. Było bardzo miło, cieszymy się, że mogliśmy się spotkać z babciami, dziadkami . Program artystyczny przygotowali wychowankowie przedszkola (pod kierunkiem p.U.Chmiel, M.Kiedrowskiej i K.Bochen), uczniowie klas I-VI (przygotowani przez p.G.Nowak, G.Popławską ,R.Hehmueler, S.Szczepanek i J.Golombek). Szczególne podziękowania dla p.Danuty Fuchs - autorki tekstów form scenicznych.

[Rozmiar: 67779 bajtów]

więcej zdjęć...


25 stycznia 2010: Uczniowie klasy IV pod kierunkiem p.Justyny Golombek wystawili teatrzyk lalkowy. Wszyscy świetnie się bawili. Brawo!!!

[Rozmiar: 68417 bajtów] [Rozmiar: 71789 bajtów]

Serdecznie zapraszamy na szkolną zabawę karnawałową , 6 lutego 2010, szczegóły w sekretariacie szkoły!!!

[Rozmiar: 39275 bajtów]

Zima ,styczeń 2010


[Rozmiar: 74795 bajtów] [Rozmiar: 70061 bajtów] [Rozmiar: 65871 bajtów]

Trochę nas zasypało......


Wesołych Świąt!

[Rozmiar: 89002 bajtów]

Wesołych Świąt!

Bez zmartwień ,z barszczem, z grzybami, z karpiem, z gościem, co niesie szczęście! Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych Świąt!

A w Święta,niech się snuje kolęda. I gałązki świerkowe niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych Świąt!

A z Gwiazdką! Pod świeczek łuną jasną .Życzcie sobie - najwięcej: Zwykłego, ludzkiego szczęścia

Dyrekcja Zespołu


[Rozmiar: 67668 bajtów] [Rozmiar: 67668 bajtów] [Rozmiar: 67668 bajtów] [Rozmiar: 67668 bajtów] [Rozmiar: 67668 bajtów]

Wesołych Świąt! Nasi najmłodsi pod kierunkiem p.Uli i p.Marysi przegotowali piękne bajkowe jasełka. Brawo!!!Mikołaj

4 grudnia mieliśmy wizytę specjalnego gościa...Były prezenty,śpiewy i wierszyki. Kolejna wizyta już ...za rok.

[Rozmiar: 69140 bajtów]

więcej zdjęć


[Rozmiar: 20824 bajtów][Rozmiar: 26904 bajtów]

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający udział naszej szkoły w konkursie "Owoce, warzywa i soki są na 5"


10 listopada Dzień Niepodległości

[Dzień Niepodległości] [Dzień Niepodległości] [Dzień Niepodległości] [Dzień Niepodległości] [Dzień Niepodległości] [Dzień Niepodległości]

10 listopada z okazji Dnia Niepodległości uczniowie klas V i VI przedstawili lekcję historii na temat wydarzeń które doprowadziły do upadku Polski w XVIII wieku oraz Jej Odrodzenia w 1918r. Przedstawienie zaprezentowano dwa razy : po raz pierwszy dla wszystkich uczniów szkoły, powtórnie po południu - rodzicom przed wywiadówką.

Konkurs na najciekawszą dynię oraz najciekawszą kompozycję jesienną

[Rozmiar: 65335 bajtów]

Najciekawszą pracą wybrano kompozycję klasy I. Wszystkie wyróżnione prace zostały nagrodzone dyplomami.

[Rozmiar: 70624 bajtów] [Rozmiar: 65024 bajtów] [Rozmiar: 67675 bajtów] [Rozmiar: 91178 bajtów] [Rozmiar: 75124 bajtów] [Rozmiar: 68109 bajtów] [Rozmiar: 74433 bajtów] [Rozmiar: 68322 bajtów] [Rozmiar: 73924 bajtów] [Rozmiar: 72971 bajtów]

Dyskoteka Halloween

[Rozmiar: 32001 bajtów] [Rozmiar: 32086 bajtów] [Rozmiar: 31360 bajtów] [Rozmiar: 29356 bajtów] [Rozmiar: 25188 bajtów] [Rozmiar: 26086 bajtów] [Rozmiar: 24769 bajtów] [Rozmiar: 36358 bajtów]

Pasowanie na ucznia

[Rozmiar: 84218 bajtów] [Rozmiar: 83827 bajtów] [Rozmiar: 84218 bajtów] [Rozmiar: 83827 bajtów] [Rozmiar: 84218 bajtów] [Rozmiar: 83827 bajtów] [Rozmiar: 84218 bajtów] [Rozmiar: 83827 bajtów]

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. 14 uczniów klasy I (w tym jedna sześciolatka) przedstawili w zabawny sposób czego się już nauczyli i czego się nauczą w szkole.

Wszystkim pracownikom Zespołu życzę spełnienia osobistych marzeń, wielu chwil zadowolenia i satysfakcji zawodowej oraz poczucia głębokiego sensu pracy dla ukształtowania nowych pokoleń
                      Dyrektor ZespołuNasza sala gimnastyczna

[Rozmiar: 77941 bajtów] [Rozmiar: 83415 bajtów]

Po wielu latach oczekiwania mamy salę gimnastyczną . Lekcje w-f , zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia sportowe odbywają się w normalnych warunkach(foto:lekcja wf kl.IV).


Dożynki Miejsko-Gminne w Kórnicy rozpoczęły się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Kórnicy o godz. 11.00. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł z ul. Łąkowej przez wszystkie ulice miejscowości. Uczestnicy korowodu jak i wszyscy goście, którzy odwiedzili wczoraj Kórnicę mogli podziwiać pięknie przystrojoną całą wioskę. Po przejściu korowodu starostowie dożynek - Lidia Ochlast i Martin Korgel - przekazali na ręce Burmistrza Krapkowic Piotra Sollocha chleb dozynkowy.

[Rozmiar: 33057 bajtów]

więcej zdjęć

Z udziałem wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, w dniu 1 września 2009 roku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy Burmistrz Krapkowic dokonał inauguracji roku szkolnego 2009/2010. Była to także okazja do uroczystego przecięcia wstęgi w nowo wybudowanej sali gimnastycznej w Kórnicy.

nasi uczniowie 2009 Burmistrz Krapkowic wręcza "tyty" Przeięcie wstęgi- symboliczne otwarcie sali gimnastycznej

Informacja o pomocy materialnej dla uczniów w 2009 roku

WNIOSKI O POMOC MATERIALNĄ 2009 R.:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników ( tylko kl.I-III)


Wykaz podręczników na rok szkolny 2009/2010


Założenia reformy szkolnej wdrażanej od roku szkolnego 2009/2010